پروژه رستوپرو

پروژه: ویرایش و سفارشی سازی وبسایت شرکت رستوپرو؛

نام قالب: زفایر؛

مراحل پروژه: ویرایش و سفارشی سازی وبسایت؛

مجری: شرکت ساینا_مهندس تهرانی؛

هزینه کل: ۳۰۰هزار تومان؛ (شامل هزینه های خدمات طراحی شرکت ساینا)

تاریخ اتمام پروژه: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸؛ (چهار روز کاری)

لینک آدرس: http://restopro.ir